Åsgarnsdalens Landsbygdsfiber

STATUS PER 1 FEBRUARI 2018

Ingenting är lätt här i livet när man har med myndigheterna att göra, men äntligen kan vi nu säga, förhoppningsvis. Nu har vi i alla fall med god hjälp av vår likvidator Fredrik Runebert både deklarerat 2017-års delårsbokslut ( sista ) samt avslutat det konto vi haft hos Dalarnas Försäkringsbolag.

STATUS PER 29 MARS 2017

ÅSGARNSDALENS LANDSBYGDSFIBER EKONOMISK FÖRENING ÄR NU LIKVIDERAD

Äntligen får vi väl nu säga när föreningen i alla instanser är avslutad och likviderad. Riktigt avslutad är det inte då vi måste deklarera ett sk förkortat räkenskapsår vad gäller 2017 till Skatteverket. Att detta inte kan göras nu beror på Skatteverkets regler att man inte tar emot ärenden för 2017 förrän 1 september. Men för övrigt vad gäller föreningen är allt avslutad och kvarstående medel är överlämnade till Åsgarns Bygdegård enligt tidigare beslut. Nedan hittar ni som vanligt de dokument som finnes i frågan.

Avslutningsvis tackar Åsgarns Bygdegård samtliga medlemmar för det bidrag som erhållits i och med att inga medlemmar velat ha tillbaka insatt kapital.

Överlämning av de 17.655:- som kvarstod; arsmote 2017-03-19 1

Avregistrering Skatteverket; Skattev 2017-03-15 avreg 001

Avregistrering Bolagsverket; Likvidation Avslutad Bolagsv

Protokoll från avslutsmöte angående likvidation; Protokoll extramöte Åsgarnsdalens Landsbygdsfiber 2017-02-20

Samtliga dokument som handlagts under tiden som Åsgarnsdalens Landsbygdsfiber Ekonomisk Förening varit aktiv kommer/skall arkiveras hos Åsgarns Bygdegård under de kommande 7 åren enligt information från Bolagsverket.

Har ni frågor om detta, slå en signal till mig, Roland Ek; 073 252 04 06

STATUS PER 7 AUGUSTI 2016

Efter många och långa turer med myndigheterna har vi nu äntligen fått bekräftelse på att vår tidigare inlämnade ansökan om stöd ej längre är aktuell. Vi har även i dagarna fått redovisningen från Kronofogden om kallelse på okända borgenärer. Det som nu kommer att ske är att vår likvidator Fredrik Runebert sammanställer den slutrapport som skall skrivas och efter detta kommer vi att kalla till ett siste möte i Åsgarns Bygdegård. Där kommer även styrelsen för Åsgarns Bygdegård att kallas för att vi formellt skall överlämna de likvida medel som kvarstår i Åsgarnsdalens Landsbygdsfiber.

Kallelse kommer att ske genom Åsgarns Bygdegårds hemsida.

Beslut Länsstyrelsen; BESLUT-ansökan om stöd-AVVISNING 2014-218

Redovisning Kronofogden;

Kronofogden Redovisning okanda borgenarer 001

INFORMATIONSMÖTE

I samband med Åsgarns Bygdegårds årsmöte den 13 mars kommer Johan Lindström att informera om status och läget just nu angående utbyggnaden av fiber i Åsgarnsdalen och dess närhet. Årsmötet startar kl 15.00 och informationsmötet startar kl 16.00. arsmote2016-annons

Kronofogden har beslutat om frivillig likvidation

Nu har även Kronofogden inkommit med sitt beslut om likvidation av Åsgarnsdalens…

Kronofogdens beslut likvid-kronof-beslut

Bolagsverket har beslutat om frivillig likvidation

Under december genomfördes en del möten och annat arbete i form av dokument mm för att lämna in ansökan om frivillig likvidation hos Bolagsverket. Idag, 2016-01-14, fick vi information om att ansökan godkänts av Bolagsverket. Nästa steg som sker under kommande vecka är att ansöka hos Kronofogdemyndigheten om kallelse på okända borgenärer.

Information från Bolagsverket; Registreringsbevis 769625-8743

BESLUT NU TAGET

I torsdags, 26 november, genomfördes möte 2 i ärendet om ”frivillig likvidation” av Åsgarnsdalens Landsbygdsfiber Ekonomisk Förening i Åsgarns Bygdegård. Mötets beslut var enhälligt att fortsätta driva beslutet om ”frivillig likvidation”. Mötet utsåg ordförande Leif Holm och styrelseledamot Roland Ek att genomföra de aktiviteter som nu behövs för att genomföra och avsluta ”frivillig likvidation”. Vidare godkändes Fredrik Runebert som likvidator. Beslut togs även om att all information mm i ärendet i fortsättningen enbart kommer att informeras på denna sida. Protokoll från möte 26 november; Protokoll extramöte 2 Åsgarnsdalens Landsbygdsfiber

KALLELSE TILL MÖTE – LIKVIDATION

Som vi tidigare meddelat är vi nu fullt uppe i ”likvidationsarbetet” vad gäller våran förening.

Första mötet hölls den 5 november, se protokoll, där ett enhälligt beslut om ”likvidation” beslöts.

Nu går vi vidare enligt Bolagsverkets regelverk med att kalla till möte 2, se nedan.

Protokoll från möte 5 november; Protokoll extramöte Åsgarnsdalens Landsbygdsfiber

Vi kallar härmed till möte i Åsgarns Bygdegård, Torsdag 26 november, kl. 18.00

Här följer kallelse, fullmakt samt övrig information om vad som menas med ”frivillig likvidation”.

Kallelse Kallelse till möte i Åsgarnsdalens Landsbygdsfiber Ekonomisk Förening-pdf

Fullmakt FULLMAKT likidation-pdf

Bolagsverket likvidation Bolagsverket likvidation-pdf

Kronofogden likvidation Kallelse på okända borgenärer-pdf

 

 

Senaste nytt angående fiber

Arbetet med att likvidera Åsgarnsdalens Landsbygdsfiber förening har nu tagit fart igen. Kommande vecka, vecka 39, kommer styrelsen att träffas för att lägga upp riktlinjerna för det fortsatta arbetet. Vi har för avsikt att under vecka 38 skicka ut information och fullmakt för beslut om likvidation till samtliga medlemmar. Den hemsidan som tidigare refererats till, www.landsbygdsfiber.se, har vi avvecklat och information kan ni i fortsättningen inhämta under denna flik, eller om ni har frågor, kan ni slå mig en signal, Roland på tel 073 – 252 04 06.

Här är även protokollet från årsmötet; Arsmote 2015 Landsbygdsfiber

samt revisionsberättelsen: Asgarnsdalen Revision 2015

FIBER ÄR NU BESLUTAT ATT BYGGAS

Nu har Johan Lindström på ByNet låtit meddela att beslut har tagits av ledningsgruppen inom IPOnly att bygga ut fiber i Åsgarnsdalen enligt det prospekt som skickats ut. Beslutet togs i slutet av vecka 26 och redan har arbetet påbörjats med projektering av ledningsdragning. Information kommer att skickas ut till de som skrivit avtal om hur arbetet kommer att fortskrida.

ÅRSMÖTE

Vid årsmötet, som hölls 25 juli i Åsgarns Bygdegård, samlades 12 stycken medlemmar. För protokoll och övriga skrivelser hänvisas till föreningens hemsida, se nedan.

 Här hälsar vi nu vår nye ordförande Leif Holm välkommen.

Då Svenska Fiber inte  kunde ge svar på frågan om dom skall bygga beslöts att nytt möte skall hållas i andra hälften av september. Johan Lindström som var med på mötet trodde att svar skulle komma senast i början av Juli. Oavsett vilket svaret blir kommer styrelsen att informera samtliga under augusti månad vad som kommer att ske med föreningen, antingen fortsätter våran ansökan om bidrag alternativt kommer vi ansöka om sk frivillig likvidation.

Har Ni några funderingar om detta hör gärna av Er till mig, Roland Ek på tel 073 – 252 04 06.

*****************

Dagens samhälle ställer mer och högre krav på förmågan att skicka och ta emot information i olika former från det egna hemmet. Lösningen på det stundande problemet är att skicka informationen via en fiberanslutning. För att fastigheter ute på landsbygden skall kunna fibreras så har ett nytt koncept växt fram. Istället för att som tidigare utgå från centralorten och jobba sig utåt, utgår man nu från det egna hemmet.

 

För mer information om Åsgarnsdalens Fiberförening gå in på www.landsbygdsfiber.se och klicka er fram till asgarnsdalen.