Blåbergets naturreservat

 

Blåberget vid Persbo 

Reservatet som bildades 2011 och omfattar 45 ha ligger ca en halvmil nordost om Åsgarn.

Vill du vandra i en riktigt fin hällmarkstallskog där lavarna växer rikligt på marken, så har du kommit till det rätta stället. Här finns så gamla tallar som 300 år och hackspettar och tjädrar kan du även få syn på.

Berg format av hav

Blåbergets topp når 196 meter över havet, vilket ligger nära den högsta nivån som nåtts av havsytan (högsta kustlinjen). Detta berg har härigenom blivit kraftigt bearbetat av vågsvallning så att kala, ofta nästan plana berghällar dominerar bergets hjässa. Nedåt sluttningen följer en kraftigt ursvallad, rikblockig morän.

Skogen är en fin hällmarkstallskog där tallarna är runt 10 m höga och 150 till 300 år gamla. Här finns gamla, stora enar och en stor lavrikedom karaktäristisk för hällmarker.

I naturreservatet kan Du även uppleva ett rikt fågelliv med arter som större hackspett (se bilder), korsnäbb och tjäder. Inom avgränsningarna finner Du även en fin tjärn med omgivande barrsumpskog och myr.